Beroepscode

Elke psychotherapeut heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. Deze zogenaamde beroepscode kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

Zorgprestatiemodel 

Vanaf 1 januari 2022 is binnen de GGZ het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Behandelaren binnen de GGZ zijn verplicht een hoofddiagnose volgens de DSM V en een zorgzwaartetypering aan te geven. Deze zorgzwaartetypering wordt bepaald met behulp van de HoNOS+vragenlijst, deze wordt door de behandelaar ingevuld. De NZa heeft verplicht gesteld de hoofddiagnose en zorgzwaartetypering op de factuur te vermelden. Uw zorgverzekeraar heeft de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens op de factuur om te gaan en uw privacy te waarborgen.

Zorgvraagtypering

Vanaf 1 juli 2023 zijn GGZ zorgverleners verplicht de Zorgvraagtypering door te geven aan de NZa (Nederlandse zorgautoriteit).
De NZa geeft aan nooit uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres en bsn-nummer te mogen ontvangen.
De gegevens die doorgespeeld worden betreffen globale informatie over de zorgvraag en de behandeling.

Vindt u het goed dat de NZa niet-persoonlijke gegevens over uw zorgvraag en behandeling krijgt? Dan hoeft u niets te doen.
Deelt u uw gegevens liever niet? Vult u dan samen met uw behandelaar de privacyverklaring in. De NZa krijgt uw gegevens dan niet.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de patiëntenfolder van de NZa:
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_743104_22/1/
en
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_706881_22/ voor de Informatiekaart

Ethiek

Wij werken conform de code van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en hanteren deze beroepsethiek in onze therapeutische werkzaamheden; voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

LVVP praktijkvisitatie 11-2020 is met goed gevolg afgerond

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of therapeut, dan hopen we natuurlijk dat u allereerst naar ons toe zult komen om deze te bespreken en tot een oplossing te komen.
Als we er samen niet uit komen, dan kunt u een beroep doen op de klachten- en geschillenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten of van het  Nederlands Instituut van Psychologen waarbij wij zijn aangesloten.

Kwaliteitsstatuut

Iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk is verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Met onderstaande link krijgt u inzage in ons kwaliteitsstatuut.

Kwaliteitsstatuut Ströer Psychotherapie

Privacystatement

Zie onderaan de pagina

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Wanneer u in psychotherapie gaat is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met uw therapeut. Dat wil zeggen dat u als zorgontvanger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
Hierin staan onder andere beschreven:
– Uw recht om zelf een hulpverlener te kiezen
– Uw recht op informatie
– Uw recht op inzage van uw dossier
– Uw recht op geheimhouding van uw gegevens
– Uw recht om een klacht in te dienen

Wijzigingen

Wilt u eventuele veranderingen aangaande persoonsgegevens, ziektekostenverzekering etc. aan ons doorgeven?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search