Beroepscode

Elke psychotherapeut heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. Deze zogenaamde beroepscode kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

DBC- Informatie Systeem (DIS)

Alle psychotherapeuten (en veel andere (para-)medici) zijn verplicht met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) te werken. Een deel van de DBC-informatie gaat van uw therapeut naar de zorgverzekeraar, zodat betaling kan plaatsvinden. Hierbij heeft de zorgverzekeraar de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en uw privacy te waarborgen. De diagnose en alle andere gegevens die gedurende de behandeling worden verwerkt, worden door de therapeut in de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) vermeld .

Aan het einde van een behandeling wordt de DBC afgesloten en wordt er een factuur vanuit de DBC opgemaakt. Op deze factuur staan uw NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens. Uw klachten worden echter alleen in een zogenoemde productgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Vervolgens zijn wij verplicht geanonimiseerde, versleutelde gegevens van de DBC, naar het DBC-Informatie Systeem (DIS) te sturen. Deze informatie wordt gebruikt voor de statistiek en kostenbeheersing van medische behandelingen.

Ethiek

Wij werken conform de code van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en hanteren deze beroepsethiek in onze therapeutische werkzaamheden; voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

LVVP praktijkvisitatie 11-2020 is met goed gevolg afgerond

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of therapeut, dan hopen we natuurlijk dat u allereerst naar ons toe zult komen om deze te bespreken en tot een oplossing te komen.
Als we er samen niet uit komen, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten of van de Vereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen waarbij wij zijn aangesloten.

Kwaliteitsstatuut

Iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk is verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Met onderstaande link krijgt u inzage in ons kwaliteitsstatuut.

Kwaliteitsstatuut Ströer Psychotherapie

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Wanneer u in psychotherapie gaat is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met uw therapeut. Dat wil zeggen dat u als zorgontvanger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
Hierin staan onder andere beschreven:
– Uw recht om zelf een hulpverlener te kiezen
– Uw recht op informatie
– Uw recht op inzage van uw dossier
– Uw recht op geheimhouding van uw gegevens
– Uw recht om een klacht in te dienen

Wijzigingen

Wilt u eventuele veranderingen aangaande persoonsgegevens, ziektekostenverzekering etc. aan ons doorgeven?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search